FANDOM


Odd-Eyes Venom Dragon
()(おう)()(りゅう)オッドアイズ・ヴェノム・ドラゴン
OddEyesVenomDragon-BLLR-EN-ScR-1E
 Tên Việt Bá Vương Bích Long - Dị Nhãn Tử Độc Long
 Tên Nhật (Kana)
おう
りゅうオッドアイズ・ヴェノム・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
りゅう
オッドアイズ・ヴェノム・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Haōshiryū Oddoaizu Venomu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Odd-Eyes Venom Dragon the Supreme King Violet Dragon
 Tên Hàn 패왕자룡 오드아이즈 베놈 드래곤
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Dragon / Fusion / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 2500
 Mã số 45014450
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.