FANDOM


Odd-Eyes Phantom Dragon
オッドアイズ・ファントム・ドラゴン
OddEyesPhantomDragon-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Dị Nhãn Ma Long
 Tên Nhật オッドアイズ・ファントム・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Fantomu Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 팬텀 드래곤
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 93149655
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.