FANDOM


Odd-Eyes Pendulum Dragon
  • Nhật: オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン
  • Romaji: Oddoaizu Pendyuramu Doragon
  • Việt: Dị Nhãn Dao Long
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

Giới hạn Dao động

4

4
Một lần trong lượt, bạn có thể giảm thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ một đợt tấn công liên quan đến Quái thú Dao động bạn điều khiển về 0.
4
[ ]
Nếu lá này chiến đấu với một quái thú Cấp 5 hoặc cao hơn, bất kì thiệt hại chiến đấu mà lá này gây ra cho đối thủ được nhân đôi.
CÔNG / 2500   THỦ / 2000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh Odd-Eyes Pendulum Dragon Once per turn, you can reduce the battle damage you take from an attack involving a Pendulum Monster you control to 0.If this card battles an opponent's Level 5 or higher monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled.
Nhật オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン ①:1ターンに1度、自分の(ペンデュラム)モンスターの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージを0にできる。①:このカードが相手のレベル5以上のモンスターと戦闘を行う場合、このカードが相手に与える戦闘ダメージは倍になる。
Oddoaizu Pendyuramu Doragon

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.