FANDOM


Odd-Eyes Gravity Dragon
オッドアイズ・グラビティ・ドラゴン
OddEyesGravityDragon-BOSH-EN-UR-1E
 Tên Việt Dị-Nhãn Khống Lực Long
 Tên Nhật オッドアイズ・グラビティ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Gurabiti Doragon
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2500
 Mã số 23851033
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.