FANDOM


Odd-Eyes Dragon
  • Nhật: オッドアイズ・ドラゴン
  • Romaji: Oddoaizu Doragon
  • Việt: Dị Nhãn Long
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Nếu lá này tiêu diệt một quái thú Cấp 5 hoặc cao hơn của đối thủ trong chiến đấugửi nó vào Mộ: Gây thiệt hại cho đối thủ bằng một nửa CÔNG gốc của quái thú đó trong Mộ.
CÔNG / 2500   THỦ / 2000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Odd-Eyes Dragon When this card destroys an opponent's Level 5 or higher monster by battle and sends it to the Graveyard: You can inflict damage to your opponent equal to half the original ATK of that monster in the Graveyard.
Nhật ①:このカードが戦闘でレベル5以上の相手モンスターを破壊し墓地へ送った時に発動できる。そのモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージを相手に与える。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.