FANDOM


Odd-Eyes Dragon
オッドアイズ・ドラゴン
OddEyesDragon-YS14-EN-UR-1E
 Tên Nhật オッドアイズ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 53025096
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.