FANDOM


Odd-Eyes Advent
オッドアイズ・アドベント
OddEyesAdvent-BOSH-EN-R-1E
 Tên Việt Dị-Nhãn Xuất Chinh
 Tên Nhật オッドアイズ・アドベント
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Adobento
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 16494704
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.