FANDOM


Odd-Eyes Absolute Dragon
オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン
OddEyesAbsoluteDragon-SDMP-EN-UR-1E
 Tên Việt Dị-Nhãn Tận Cực Long
 Tên Nhật オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Abusoryūto Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 앱솔루트 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2500
 Mã số 16691074
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.