FANDOM


Obligatory Summon
 • Nhật:
  きょう
  せい
  しょう
  かん
 • Kana:
  きょう
  せい
  しょう
  かん
 • Romaji: Kyōsei Shōkan
 • Việt: Cưỡng Chế Triệu Hồi
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Đối thủ phải Triệu hồi Đặc biệt nhiều nhất có thể các quái thú, từ Bộ bài của họ lên sân, có cùng Loại như 1 quái thú trên sân mà họ điều khiển. Các hiệu ứng của các quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà sắp kích hoạt ở thời điểm được Triệu hồi bị phủ nhận.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Pyramid of Light)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Obligatory Summon Your opponent must Special Summon as many monsters as possible, from their Deck to the field, of the same Type as 1 monster on the field that they control. The effects of the Special Summoned monsters that would activate at the time of being Summoned are negated.
Nhật 相手プレイヤーはフィールド上に存在する[...]トロールするモンスター1体と同じ種族のモン[...]からフィールド上に可能な限り特殊召喚し[...]。この効果で特殊召喚されたモンスターの[...]無効化される。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.