FANDOM


Obelisk the Tormentor
  • Nhật: THE GOD OF OBELISK
  • Romaji: Za Goddo obu Oberisuku
  • Việt: Vị Thần Obelisk
Hệ

DIVINE.png THẦN

Cấp sao

10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Người chơi phải hiến tế hai thể xác cho Obelisk the Tormentor. Đối thủ phải bị nhận thiệt hại. Và các quái thú của đối thủ trên sân phải bị tiêu diệt.
CÔNG / 4000   THỦ / 4000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX · 5D's · The Dark Side of Dimensions)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Obelisk the Tormentor The player shall sacrifice two bodies to Obelisk the Tormentor. The opponent shall be damaged. And the opponent's monsters on the field shall be destroyed.
Nhật The player shall sacrifice two bodies to the God of obelisk. The opponent shall be damaged. And the monsters on the field shall be destroyed.

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.