FANDOM


Obedience Schooled
()(じゅう)(かい)(じゅう)
ObedienceSchooled-MP14-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
じゅうの
かい
じゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
の懐
かい
じゅう
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 72537897
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.