FANDOM


Numbers Overlay Boost
ナンバーズ・オーバーレイ・ブースト
NumbersOverlayBoost-SHSP-EN-C-1E
 Tên Nhật ナンバーズ・オーバーレイ・ブースト
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Ōbārei Būsuto
 Tên Hàn 넘버즈 오버레이 부스트
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 97738431
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.