FANDOMNumber S39: Utopia the Lightning
(シャイニング)No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ホープ・ザ・ライトニング
NumberS39UtopiatheLightning-YZ08-JP-UR
 Tên Nhật (Kana)
シャイニング
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうホープ・ザ・ライトニング
 Tên Nhật (Chuẩn)
シャイニング
No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ホープ・ザ・ライトニング
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 56832966
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.