Number S39: Utopia Prime
(シャイニング)No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ホープONE(ワン)
NumberS39UtopiaPrime-MP16-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Quang Số 39: Ước Vọng Đế Hoàng Khởi Nguyên
 Tên Nhật (Kana)
シャイニング
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうホープ
ONE
ワン
 Tên Nhật (Chuẩn)
シャイニング
No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ホープONE
ワン
 Tên Nhật (rōmaji) Shainingu Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Hōpu Wan
 Tên Nhật (Dịch) Shining Numbers 39: King of Wishes, Hope ONE
 Tên Hàn SNo.(샤이닝 넘버즈)39 유토피아 ONE()
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2510 / 2000
 Mã số 86532744
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.