FANDOM


Number F0: Utopic Future Dragon
FNo.(フューチャーナンバーズ)()(らい)(りゅう)(おう)ホープ
NumberF0UtopicFutureDragon-LGB1-JP-OP
 Tên Việt Vọng Mã 0: Ước Vọng Đế Long Tương Lai
 Tên Nhật (Kana)
FNo.
フューチャーナンバーズ0
らい
りゅう
おうホープ
 Tên Nhật (Chuẩn) FNo.
フューチャーナンバーズ
0 未
らい
りゅう
おう
ホープ
 Tên Nhật (rōmaji) Fyūchā Nanbāzu Zero Mirairyū'ō Hōpu
 Tên Nhật (Dịch) Future Numbers 0: Future Dragon King, Hope
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 0
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2000
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.