Number C92: Heart-eartH Chaos Dragon
(カオス)No.(ナンバーズ)92 ()(がい)(きょ)(りゅう) Heart-eartH Chaos Dragon(ハートアース・カオス・ドラゴン)
NumberC92HearteartHChaosDragon-LVAL-EN-R-1E.png
 Tên Việt Hỗn Số 92: Giả Thể Vô Long, Hỗn Thế Địa Tâm Long
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ92
がい
きょ
りゅう
Heart-eartH Chaos Dragon
ハートアース・カオス・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
92 偽
がい
きょ
りゅう
Heart-eartH Chaos Dragon
ハートアース・カオス・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Kyūjūni Gigaikyoryū Hāto Āsu Kaosu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 92: Fake-Body Void Dragon, Heart-eartH Chaos Dragon
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)92 위해허룡 Heart-eartH Chaos Dragon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 10 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 0
 Mã số 47017574
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.