FANDOM


Number C88: Gimmick Puppet Disaster Leo
CNo.88 ギミック・パペット-ディザスター・レオ
NumberC88GimmickPuppetDisasterLeo
Nhóm liên quan Number C
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 9 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 3500/2500
Mã số 06165656
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
4 quái thú Cấp độ 9

Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng bài Phép "Rank-Up-Magic" và chỉ định "Number 88: Gimmick Puppet of Leo", và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách khác. Lá bài này không thể làm mục tiêu cho hiệu ứng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gây 1000 thiệt hại cho đối phương. Trong Lượt Kết thúc của bạn, nếu Điểm Gốc của đối phương là 2000 hoặc ít hơn, và lá bài này không có Nguyên liệu Xyz, bạn giành chiến thắng trong Trận đấu.

English Description
4 Level 9 monsters

Must be Special Summoned with a "Rank-Up-Magic" Spell Card targeting "Number 88: Gimmick Puppet of Leo", and cannot be Special Summoned by other ways. This card cannot be targeted by card effects. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; inflict 1000 damage to your opponent. During your End Phase, if your opponent's Life Points are 2000 or less, and this card has no Xyz Materials, you win the Duel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.