Number C80: Requiem in Berserk
CNo.80葬装覇王レクイエム・イン・バーサーク
NumberC80RequieminBerserk.png
Nhóm liên quan Number C
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK.svg
HẠNG SAO 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Fiend/Xyz/Effect
ATK/DEF 0/2000
Mã số 20563387
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp độ 5

Bạn có thể chỉ định 1 Quái thú Xyz ngửa-mặt bạn điều khiển làm mục tiêu; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó. Nó nhận thêm 2000 điểm Tấn công. Nếu quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá hủy, phá hủy lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này có "Number 80: Rhapsody in Berserk" như là Nguyên liệu Xyz, nó sẽ được nhận thêm hiệu ứng sau. ● Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chỉ định 1 lá bài trên sân chơi làm mục tiêu; trục xuất mục tiêu đó.

English Description
3 Level 5 monsters

You can target 1 face-up Xyz Monster you control; equip this monster you control to that target. It gains 2000 ATK. If a monster equipped with this card would be destroyed, destroy this card instead. If this card has "Number 80: Rhapsody in Berserk" as an Xyz Material, it gains this effect. ● You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; banish that target.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.