Number C73: Abyss Supra Splash
(カオス)No.(ナンバーズ)73 (げき)(ろう)(ばく)(しん)アビス・スープラ
NumberC73AbyssSupraSplash.png
Nhóm liên quan Number CAbyss-
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER.svg
HẠNG SAO 6 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 3000/2000
Mã số 96864105
Loại Hiệu ứng Quick, Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 6 sao
Nếu quái thú bạn điều khiển chiến đấu với quái thú đối phương, vào lúc tính toán thiệt hại (trong lượt của đôi bên): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này một lần mỗi đợt chiến đấu; quái thú đang chiến đấu của bạn tăng thêm ATK bằng với ATK của quái thú đối phương mà nó đang chiến đấu, chỉ trong lúc tính toán thiệt hại đó. Nếu lá này có "Number 73: Abyss Splash" làm Nguyên liệu Xyz, nó nhận thêm hiệu ứng này.
● Lá này không thể bị hủy bởi hiệu ứng bài.
English Description
3 Level 6 monsters
If a monster you control battles an opponent's monster, during damage calculation (in either player's turn): You can detach 1 Xyz Material from this card once per battle; your battling monster gains ATK equal to the ATK of the opponent's monster it is battling, during that damage calculation only. If this card has "Number 73: Abyss Splash" as Xyz Material, it gains this effect.
● This card cannot be destroyed by card effects.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.