FANDOM


Number C73: Abyss Supra
CNo.73激瀧瀑神アビス・スープラ
NumberC73AbyssSupraSplash
Nhóm liên quan Number C
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER
HẠNG SAO 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 3000/2000
Mã số 96864105
Loại Hiệu ứng Quick, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp độ 6

Nếu quái thú bạn điều khiển chiến đấu với quái thú của đối phương, trong quá trình tính toán thiệt hại (của cả hai người chơi): Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này một lần trong mỗi trận đấu; tăng điểm Tấn công của quái thú bạn điều khiển bằng với điểm Tấn công của quái thú đối phương mà nó đang chiến đấu, chỉ trong khi tính toán thiệt hại. Nếu lá bài này có "Number 73: Splash Abyss" như Nguyên liệu Xyz, nó sẽ được nhận thêm hiệu ứng sau.
● Lá bài này không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng.

English Description
3 Level 6 monsters

If a monster you control battles an opponent's monster, during damage calculation (in either player's turn): You can detach 1 Xyz Material from this card once per battle; your battling monster gains ATK equal to the ATK of the opponent's monster it is battling, during that damage calculation only. If this card has "Number 73: Abyss Splash" as Xyz Material, it gains this effect.
● This card cannot be destroyed by card effects.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.