Number C69: Heraldry Crest of Horror
(カオス)No.(ナンバーズ)69 紋章死神(デス・メダリオン)カオス・オブ・アームズ
NumberC69HeraldryCrestofHorror-LVAL-EN-R-1E.png
 Tên Việt Loạn Mã 69: Huy Chương Tử Thần - Hỗn Loạn Thủ
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ69
紋章死神
デス・メダリオンカオス・オブ・アームズ
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
69 紋章死神
デス・メダリオン
カオス・オブ・アームズ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Rokujūkyū Desu Medarion Kaosu Obu Āmuzu
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 69: Death Medallion - Chaos of Arms
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)69 데스 메달리온 카오스 오브 암즈
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Psychic / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 1800
 Mã số 11522979
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.