FANDOM


Number C5: Chaos Chimera Dragon
(カオス)No.(ナンバーズ)(もう)(ろう)(りゅう) カオス・キマイラ・ドラゴン
NumberC5ChaosChimeraDragon
Nhóm liên quan Number C
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Dragon/Xyz/Effect
ATK/DEF 0/0
Mã số 69757518
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
3 hoặc nhiều quái thú Cấp 6 sao
Lá này tăng thêm 1000 ATK ứng với mỗi Nguyên liệu Xyz gắn trong nó. Nếu lá này tấn công,ngay trong lúc kết thúc Bước Thiệt hại: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; lá này có thể tấn công quái thú đối phương liên tiếp thêm lần nữa. Vào lúc kết thúc Lượt Chiến đấu: Bạn có thể trả một nửa Điểm Gốc, sau đó chọn mục tiêu 2 lá bài trong (các) Mộ bài bất kỳ; đặt 1 trong số chúng lên đầu Bộ bài, và nếu làm vậy, gắn lá còn lại vào lá này làm Nguyên liệu Xyz.
English Description
3 or more Level 6 monsters
This card gains 1000 ATK for each Xyz Material attached to it. If this card attacks, at the end of the Damage Step: You can detach 1 Xyz Material from this card; this card can attack an opponent's monster again in a row. At the end of the Battle Phase: You can pay half your Life Points, then target 2 cards in any Graveyard(s); place 1 of them on top of the Deck, and if you do, attach the other to this card as an Xyz Material.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.