FANDOM


Number C40: Gimmick Puppet of Dark Strings
CNo.40 ギミック・パペット-デビルズ・ストリングス
NumberC40GimmickPuppetofDarkStrings
Nhóm liên quan NumberNumber C
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 9 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 3300/2000
Mã số 69170557
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp độ 9

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Tiêu diệt các quái thú có String Counter, và nếu bạn làm vậy, rút 1 lá bài, sau đó gây thiệt hại cho đối thủ của bạn bằng điểm Tấn công gốc cao nhất trong số những quái thú bị phá hủy trong Mộ bài (bạn lựa chọn, nếu giống nhau). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ bài này; đặt 1 String Counter lên mỗi quái thú ngửa-mặt của đối phương.

English Description
3 Level 9 monsters

When this card is Special Summoned: Destroy the monsters with String Counters, and if you do, draw 1 card, then inflict damage to your opponent equal to the highest original ATK among those destroyed monsters in the Graveyard (your choice, if tied). Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; place 1 String Counter on each face-up monster your opponent controls.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.