FANDOM


Number C32: Shark Drake Veiss
CNo.32海咬龍シャーク・ドレイク・バイス
NumberC32SharkDrakeVeiss
Nhóm liên quan NumberNumber C
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Sea Serpent/Xyz/Effect
ATK/DEF 2800/2100
Mã số 49221191
Loại Hiệu ứng Summon, Quick
Mô tả Hiệu ứng
4 quái thú Cấp độ 4 Hệ THỦY

Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 32: Shark Drake" bạn điều khiển như là Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz của lá bài đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz của lá bài này.) Trong lượt của cả hai người chơi, nếu Điểm Gốc của bạn là 1000 điểm hoặc ít hơn: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này và trục xuất quái thú 1 từ Mộ bài của bạn để chỉ định 1 quái thú ngửa-mặt trên sân chơi làm mục tiêu; điểm Tấn côngđiểm Phòng thủ của mục tiêu đó trở thành 0 cho đến Lượt Kết thúc.

English Description
4 Level 4 WATER monsters

You can also Xyz Summon this card by using a "Number 32: Shark Drake" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) During either player's turn, if your Life Points are 1000 or less: You can detach 1 Xyz Material from this card and banish 1 monster from your Graveyard to target 1 face-up monster on the field; that target's ATK and DEF become 0 until the End Phase.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.