FANDOM


Number C15: Gimmick Puppet Giant Hunter
(カオス)No.(ナンバーズ)15 ギミック・パペット-シリアルキラー
NumberC15GimmickPuppetGiantHunter-PGLD-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ15 ギミック・パペット-シリアルキラー
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
15 ギミック・パペット-シリアルキラー
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)15 기믹 퍼핏-시리얼킬러
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 9 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1500
 Mã số 33776843
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.