FANDOM


Number C106: Giant Red Hand
(カオス)No.(ナンバーズ)106 (よう)(がん)(しょう)ジャイアント・ハンド・レッド
NumberC106GiantRedHand-DRLG-EN-SR-1E
 Tên Việt Hỗn Số 106: Quyền Nham Hộ - Đại Xích Thủ
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ106
よう
がん
しょうジャイアント・ハンド・レッド
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
106 溶
よう
がん
しょう
ジャイアント・ハンド・レッド
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Hyakuroku Yōganshō Jaianto Hando Reddo
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 106: Lava Palm - Giant Hand Red
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)106 용암장 자이언트 핸드 레드
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Rock / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2000
 Mã số 55888045
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.