FANDOM


Number C101: Silent Honor DARK
(カオス)No.(ナンバーズ)101 S・H・Dark Knight(サイレント・オナーズ・ダーク・ナイト)
NumberC101SilentHonorDARK-MP14-EN-UR-1E
 Tên Việt Hỗn Số 101: Vinh Quang Thầm Lặng Hắc Điện Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ101
S・H・Dark Knight
サイレント・オナーズ・ダーク・ナイト
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
101 S・H・Dark Knight
サイレント・オナーズ・ダーク・ナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Hyakuichi Sairento Onāzu Dāku Naito
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 101: Silent Honors Dark Knight
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)101 사일런트 아너즈 다크 나이트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Aqua / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1500
 Mã số 12744567
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.