FANDOM


Number 9: Dyson Sphere
No.(ナンバーズ)(てん)(がい)(せい)ダイソン・スフィア
Number9DysonSphere-ABYR-EN-UR-1E
 Tên Việt Số 9: Hiên Tinh - Siêu Vệ Tinh Cầu
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ9
てん
がい
せいダイソン・スフィア
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
9 天
てん
がい
せい
ダイソン・スフィア
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Kyū Tengaisei Daison Sufia
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 9: Canopy Star - Dyson Sphere
 Tên Hàn No.9 천개성 다이슨 스피어
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 9 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 3000
 Mã số 01992816
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.