Number 99: Utopic Dragon
No.(ナンバーズ)99 ()(ぼう)(おう)(りゅう)ホープドラグーン
Number99UtopicDragon-MP15-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Số 99: Ước Vọng Đế Long
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ99
ぼう
おう
りゅうホープドラグーン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
99 希
ぼう
おう
りゅう
ホープドラグーン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Kyūjūkyū Kibō'ōryū Hōpu Doragūn
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 99: Dragon King of Wishes, Hope Dragoon
 Tên Hàn No.99 희망황룡 호프드라군
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 10 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 2000
 Mã số 51543904
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.