FANDOM


Number 99: Utopic Dragon
No.99 希望皇龍ホープドラグーン
Number99HopeDragun
Nhóm liên quan NumberNhóm HopeNhóm Utopia
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 10 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Dragon/Xyz/Effect
ATK/DEF 4000/2000
Mã số 51543904
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Condition, Quick
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp độ 10

Bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách bỏ đi từ trên tay 1 bài Phép "Rank-Up-Magic" và sử dụng quái thú "Utopia" bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz của lá bài trên sẽ trở thành Nguyên liệu Xyz của lá bài này). Một lần một lượt: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú "Number" ở trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Thế Phòng thủ. Hiệu ứng của nó bị ngăn chặn. Ở trong lượt của cả hai người chơi, khi có hiệu ứng quái thú chỉ định lá bài ngửa-mặt này được kích hoạt: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; ngăn chặn sự kích hoạt trên, và nếu bạn làm vậy, tiêu diệt lá bài đó.

English Description
3 Level 10 monsters

You can also Xyz Summon this card by discarding 1 "Rank-Up-Magic" Spell Card and using a "Utopia" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can target 1 "Number" monster in your Graveyard; Special Summon it in Defense Position. Its effects are negated. During either player's turn, when a monster effect that targets this face-up card is activated: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.