Dòng 1: Dòng 1:
  +
{{Lore in need of transcription|Japanese|Number97Dragravion-CP19-JP-OP.png}}
| vi_name = Số 97: Toàn Hồn Long Dragravion
 
  +
{{Unofficial name|English}}
| vilore = 2 [[quái thú]] [[Cấp]] 8<br>Không thể bị [[chọn mục tiêu]] bởi [[hiệu ứng bài]] của đối thủ. [[Một lần trong lượt]]: Bạn có thể [[tách|loại]] 1 [[nguyên liệu]] từ lá này; bạn không thể bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của [[lượt]] này, đồng thời lấy 2 quái thú Rồng "[[Number]]" từ [[Bộ bài Phụ]] và/hoặc [[Mộ]] của bạn, trừ "Number 97: Dragravion", và Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số chúng, và nếu bạn làm thế, gắn con còn lại vào nó làm nguyên liệu, các quái thú bạn [[điều khiển]] cũng không thể [[tấn công]] trong phần còn lại của lượt này, trừ quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó.
 
  +
{{Unofficial lore|English}}
  +
  +
{{CardTable2
 
| vi_name = Số 97: Toàn Hồn Long Dragravion
  +
| ja_name = {{Ruby|No.|ナンバーズ}}97 {{Ruby|龍|りゅう}}{{Ruby|影|えい}}{{Ruby|神|しん}}ドラッグラビオン
  +
| romaji_name = Nanbāzu Kyūjūnana Ryūeishin Doraggurabion
  +
| trans_name = Numbers 97:
  +
| image = Number97Dragravion-CP19-JP-OP.png
  +
| attribute = DARK
  +
| type = Dragon
  +
| type2 = Xyz
  +
| type3 = Effect
  +
| rank = 8
  +
| atk = 3000
  +
| def = 3000
  +
| passcode =
  +
| materials = 2 Level 8 monsters
  +
| effect_types =
  +
| ocg = Not yet released
  +
| adv = Not yet released
 
| vilore = 2 [[quái thú]] [[Cấp]] 8<br>Đối thủ không thể [[chọn mục tiêu]] lá này với [[hiệu ứng bài]]. Bạn có thể [[tách|loại]] 1 [[nguyên liệu]] từ lá này; bạn không thể bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú khác trong phần còn lại của [[lượt]] này, đồng thời chọn 2 quái thú Rồng "[[Number]]" khác tên từ [[Bộ bài Phụ]] và/hoặc [[Mộ]] của bạn, trừ "Number 97: Dragravion", và Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số chúng, và nếu bạn làm thế, gắn con còn lại vào nó làm nguyên liệu, đồng thời trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể [[tuyên bố]] [[tấn công]] với quái thú được Triệu hồi đó. Bạn chỉ thể dùng hiệu ứng này của "Number 97: Dragravion" [[một lần trong lượt]]
  +
| lore = 2 [[Level]] 8 [[Monster Card|monsters]]<br />Your opponent cannot [[target]] this card with [[card effect]]s. You can [[detach]] 1 [[material]] from this card; you cannot [[Special Summon]] other monsters for the rest of this [[turn]], also choose 2 [[Dragon]] "[[Number]]" monsters with different names from your [[Extra Deck]] and/or [[Graveyard|GY]], except "Number 97: Dragravion", Special Summon 1 of them, and if you do, [[attach]] the other monster to it as material, also for the rest of this turn, you can only [[declare]] an [[attack]] with the [[Summon]]ed monster. You can only use this effect of "Number 97: Dragravion" [[once per turn]].
  +
| ja_lore =
  +
| jp_sets =
  +
{{Card table set/header|jp}}
  +
{{Card table set|CP19-JP033|Collection Pack: Duelist of Revolution Version|}}
  +
{{Card table set/footer}}
  +
| archseries = Number
  +
| supports_archetypes = Number
  +
| action = Attaches as Xyz Material
  +
| m/s/t = Cannot be targeted by card effects
  +
| summoning =
  +
* 2 Xyz Materials
  +
* Does not require specific Xyz Materials
  +
* Special Summons from your Extra Deck
  +
* Special Summons from your Graveyard
  +
* Prevents the player's Special Summons
  +
| attack = Prevents attacks
  +
| misc =
  +
* Cover card
  +
* Only once per turn
  +
| database_id =
  +
}}

Bản hiện tại lúc 07:49, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Number 97: Dragravion
No.(ナンバーズ)97 (りゅう)(えい)(しん)ドラッグラビオン
 Tên Việt Số 97: Toàn Hồn Long Dragravion
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ97
りゅう
えい
しんドラッグラビオン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
97 龍
りゅう
えい
しん
ドラッグラビオン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Kyūjūnana Ryūeishin Doraggurabion
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 97:
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.