Number 96: Dark Mist
No.(ナンバーズ)96 ブラック・ミスト
Number96DarkMist.png
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK.svg
HẠNG SAO 2 Rank Star.svgRank Star.svg
Chủng Fiend/Xyz/Effect
ATK/DEF 100/1000
Mã số 55727845
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 2 sao
Một lần trong trận chiến, vào lượt của đôi bên, khi đòn tấn công được tuyên bố liên quan giữa lá này và quái thú của đối phương: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; giảm một nửa ATK của quái thú đối phương, và nếu làm vậy, lá này sẽ tăng thêm cùng số lượng ATK đó.
English Description
3 Level 2 monsters
Once per battle, during either player's turn, when an attack is declared involving this card and an opponent's monster: You can detach 1 Xyz Material from this card; halve the ATK of the opponent's monster, and if you do, this card gains that same amount of ATK.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.