Number 95: Galaxy-Eyes Dark Matter Dragon
No.(ナンバーズ)95 ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン
Number95GalaxyEyesDarkMatterDragon-PGL2-EN-GScR-1E.png
 Tên Việt Mã 95: Ngân-Nhãn Hắc Phẩm Long
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ95 ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
95 ギャラクシーアイズ・ダークマター・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Kyūjūgo Gyarakushīaizu Dākumatā Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 95: Galaxy-Eyes Dark Matter Dragon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 9 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 0
 Mã số 58820923
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.