Number 94: Crystal Zero
No.(ナンバーズ)94 (きょく)(ひょう)()クリスタル・ゼロ
Number94CrystalZero.png
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER.svg
HẠNG SAO 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2200/1600
Mã số 62070231
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú THỦY Cấp 5 sao
Vào lượt của đôi bên: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa trên sân; ATK của mục tiêu đó sẽ bị giảm một nửa cho đến Lượt Kết thúc của bạn.
English Description
2 Level 5 WATER monsters
During either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster on the field; that target's ATK is halved until your End Phase.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.