Number 92: Heart-eartH Dragon
No.(ナンバーズ)92 ()(がい)(しん)(りゅう) Heart-eartH Dragon(ハートアース・ドラゴン)
Number92HearteartHDragon-CBLZ-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Số 92: Giả Thể Thánh Long, Địa Tâm Long
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ92
がい
しん
りゅう
Heart-eartH Dragon
ハートアース・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
92 偽
がい
しん
りゅう
Heart-eartH Dragon
ハートアース・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Kyūjūni Gigaishinryū Hāto Āsu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 92: Fake-Body God Dragon, Heart-eartH Dragon
 Tên Hàn No.92 위해신룡 Heart-eartH Dragon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 9 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 97403510
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.