Number 91: Thunder Spark Dragon
No.(ナンバーズ)91 サンダー・スパーク・ドラゴン
Number91ThunderSparkDragon-REDU-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Số 91: Lôi Tích Long
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ91 サンダー・スパーク・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
91 サンダー・スパーク・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Kyūjūichi Sandā Supāku Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 91: Thunder Spark Dragon
 Tên Hàn No.91 썬더스파크드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 84417082
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.