FANDOM


Number 8: Heraldic King Genom-Heritage
No.(ナンバーズ)(もん)(しょう)(おう)ゲノム・ヘリター
Number8HeraldicKingGenomHeritage-ABYR-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ8
もん
しょう
おうゲノム・ヘリター
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
8 紋
もん
しょう
おう
ゲノム・ヘリター
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hachi Monshō'ō Genomu Heritā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 8: Heraldic King - Genome Heriter
 Tên Hàn No.8 문장왕 게놈 헤리터
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Psychic / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1800
 Mã số 47387961
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.