FANDOM


Number 89: Diablosis the Mind Hacker
No.(ナンバーズ)89 (でん)(のう)(じゅう)ディアブロシス
 Tên Việt Số 89: Quái Thú Điện Tử Diablosis
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ89
でん
のう
じゅうディアブロシス
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
89 電
でん
のう
じゅう
ディアブロシス
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hachijūkyū Dennōjū Diaburoshisu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 89: Computerbeast Diablosis
 Tên Hàn No.89 전뇌수 디아블로시스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Psychic / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1200
 Mã số 95474755
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.