FANDOM


Number 88: Gimmick Puppet of Leo
No.(ナンバーズ)88 ギミック・パペット-デステニー・レオ
Number88GimmickPuppetofLeo-CT10-EN-SR-LE
 Tên Việt Số 88: Hình Nhân Kinh Dị - Sư Hình Vận Mệnh
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ88 ギミック・パペット-デステニー・レオ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
88 ギミック・パペット-デステニー・レオ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hachijūhachi Gimmikku Papetto - Desutenī Reo
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 88: Gimmick Puppet - Destiny Leo
 Tên Hàn No.88 기믹 퍼핏-데스티니 레오
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 2300
 Mã số 48995978
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.