FANDOM


Number 87: Queen of the Night
No.(ナンバーズ)87 (せつ)(げっ)()()(しん)クイーン・オブ・ナイツ
Number87QueenoftheNight
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER
HẠNG SAO 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Plant/Xyz/Effect
ATK/DEF 3200/2800
Mã số 89516305
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 8 sao
Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
● Chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy đối phương điều khiển; khi mà lá này còn mặt-ngửa trên sân, lá bài Úp đó không thể được kích hoạt.
● Chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Plant trên sân; chuyển mục tiêu đó sang Thế Thủ mặt-úp.
● Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa trên sân; mục tiêu đó tăng thêm 300 ATK.
English Description
3 Level 8 monsters
Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then activate 1 of these effects.
● Target 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Set card cannot be activated.
● Target 1 Plant-Type monster on the field; change that target to face-down Defense Position.
● Target 1 face-up monster on the field; that target gains 300 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.