Number 86: Heroic Champion - Rhongomyniad
No.(ナンバーズ)86 (ヒロイック)(チャンピオン) ロンゴミアント
Number86HeroicChampionRhongomyniad-WSUP-EN-PScR-1E.png
 Tên Việt Số 86: Hào Kiệt Vô Địch - Rhongomiant
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ86
ヒロイック-
チャンピオン ロンゴミアント
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
86 H
ヒロイック
-C
チャンピオン
ロンゴミアント
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hachijūroku Hiroikku Chanpion Rongomianto
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 86: Heroic Champion - Rhongomiant
 Tên Hàn No.86 H(히로익)-C(챔피언) 론고미언트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 63504681
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.