FANDOM


Number 85: Crazy Box
No.85 クレイジー・ボックス
Number85CrazyBox
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Fiend/Xyz/Effect
ATK/DEF 3000/300
Mã số 42421606
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 4

Lá bài này không thể tấn công. Một lần một lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lắc một xúc xắc 6 mặt và áp dụng các kết quả.
1: Giảm một nửa Điểm Gốc của bạn. 2: Rút 1 lá bài.
3: Đối phương bỏ đi 1 lá bài.
4: Ngăn chặn hiệu ứng của 1 lá bài ngửa-mặt trên sân chơi, cho đến hết lượt này.
5: Phá hủy 1 lá bài trên sân chơi. 6: Phá hủy lá bài này.

English Description
2 Level 4 monsters

This card cannot attack. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; roll a six-sided die and apply the result.
1: Halve your Life Points. 2: Draw 1 card.
3: Your opponent discards 1 card.
4: Negate the effects of 1 face-up card on the field, until the end of this turn.
5: Destroy 1 card on the field. 6: Destroy this card.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.