Number 83: Galaxy Queen
No.83 ギャラクシー・クィーン
Number 83 galaxy queen.png
Nhóm liên quan Galaxy
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK.svg
HẠNG SAO 1 Rank Star.svg
Chủng Spellcaster/Xyz/Effect
ATK/DEF 500/500
Mã số 48928529
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú cấp độ 1
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; cho đến cuối lượt kế tiếp của đối thủ, những quái thú hiện tại bạn đang điều khiển không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu, và nếu chúng tấn công quái thú ở thế thủ, gây thiệt hại dựa vào chênh lệch cho đối thủ.
English Description
3 Level 1 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the opponent's next End Phase, the monsters you currently control cannot be destroyed by battle, and if they attack a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.