FANDOM


Number 82: Heartlandraco
No.82 ハートランドラコ
Number82Heartlandraco
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Dragon/Xyz/Effect
ATK/DEF 2000/1500
Mã số 31437713
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 4

Trong khi bạn điều khiển bài Phép ngửa-mặt, lá bài này không thể làm mục tiêu cho các cuộc tấn công. Một lần một lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; trong lượt này, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ, nhưng các quái thú khác không thể tấn công.

English Description
2 Level 4 monsters

While you control a face-up Spell Card(s), this card cannot be targeted for attacks. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, this card can attack your opponent directly, but other monsters cannot attack.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.