FANDOM


Number 80: Rhapsody in Berserk
No.80狂装覇王ラプソディ・イン・バーサーク
Number80RhapsodyinBerserk
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Fiend/Xyz/Effect
ATK/DEF 0/1200
Mã số 93568288
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Condition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 4

Bạn có thể chỉ định 1 Quái thú Xyz ngửa-mặt bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho quái thú đó. Nó nhận thêm 1200 điểm Tấn công. Bạn có thể loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chỉ định 1 lá bài trong Mộ bài của đối phương; trục xuất nó. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng trên của "Number 80: Rhapsody in Berserk" lên đến hai lần mỗi lượt.

English Description
2 Level 4 monsters

You can target 1 face-up Xyz Monster you control; equip this monster you control to that target. It gains 1200 ATK. You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish that target. You can use this effect of "Number 80: Rhapsody in Berserk" up to twice per turn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.