Number 7: Lucky Straight
No.7 ラッキー・ストライプ
Number7LuckyStraight.png
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT.svg
HẠNG SAO 7 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Fairy/Xyz/Effect
ATK/DEF 700/700
Mã số 82308875
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 7 sao
Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; quay xúc xắc 6-mặt hai lần và ATK của lá này sẽ trở thành số lớn nhất đã quay x 700 cho đến Lượt Kết thúc kế tiếp của đối phương, sau đó nếu tổng số trên xúc xắc chính xác là 7, thực hiện 1 trong các hiệu ứng sau.
Đưa toàn bộ lá bài khác trên sân vào Mộ bài.

Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú trên tay bạn hoặc trong Mộ bài đôi bên.
Rút 3 lá bài, sau đó vứt bỏ 2 lá.

English Description
3 Level 7 monsters
You can detach 1 Xyz Material from this card; roll a six-sided die twice and this card's ATK becomes the larger number rolled × 700 until your opponent's next End Phase, then if the total roll was exactly 7, apply 1 of these effects.
● Send all other cards on the field to the Graveyard.
● Special Summon 1 monster from your hand or from either Graveyard.
● Draw 3 cards, then discard 2 cards.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.