FANDOM


Number 75: Gossip Shadow of Confusion
No.(ナンバーズ)75 (わく)(らん)のゴシップ・シャドー
 Tên Việt Số 75: Xảo Ảnh Huyền Loạn
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ75
わく
らんのゴシップ・シャドー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
75 惑
わく
らん
のゴシップ・シャドー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nanajūgo Wakuran no Goshippu Shadō
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 75: Gossip Shadow of Confusion
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2600
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Chưa phát hành
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác