Number 73: Abyss Splash
No.(ナンバーズ)73 (げき)(ろう)(しん)アビス・スプラッシュ
Number73AbyssSplash.png
Nhóm liên quan NumberAbyss-
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER.svg
HẠNG SAO 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2400/1400
Mã số 36076683
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú THỦY Cấp 5 sao
Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; gấp đôi ATK của lá này cho đến hết lượt của đối phương, đồng thời, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nó gây ra cho đối phương ở lượt này sẽ còn một nửa.
English Description
2 Level 5 WATER monsters
Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; double this card's ATK until the end of your opponent's turn, also, any battle damage it inflicts to your opponent this turn is halved.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.