Number 72: Shogi Rook
No.72 ラインモンスター チャリオッツ・飛車
Number72ShogiRook.png
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH.svg
HẠNG SAO 6 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Beast-Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2500/1200
Mã số 75253697
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 6

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chỉ định 1 quái thú ngửa-mặt đối phương điều khiển và 1 bài Phép/bài Bẫy đang Úp đối phương đang điều khiển; tiêu diệt chúng, nhưng bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào đối phương nhận được đều bị giảm một nửa cho đến khi kết thúc lượt này.

English Description
2 Level 6 monsters

Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls and 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls; destroy them, but any battle damage your opponent takes is halved for the rest of this turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.