FANDOM


Number 69: Heraldry Crest
 • Nhật: No.
  ナンバーズ
  69 紋章神
  ゴッドメダリオン
  コート・オブ・アームズ
 • Kana:
  No.
  ナンバーズ69
  紋章神
  ゴッドメダリオンコート・オブ・アームズ
 • Romaji: Nanbāzu Rokujūkyū Goddomedarion Kōto Obu Āmuzu
 • Việt: Số 69: Huân Chương Thánh Thần - Khoác Bảo Thủ
Khác:
Numbers 69: God Medallion - Coat of Arms
Hệ

QUANG.png QUANG

Hạng sao

4 Rank StarRank StarRank StarRank Star

Nguyên liệu Bứt phá
[ ]

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu trừ với các quái thú "Number". Hiệu ứng của tất cả quái thú khác ngửa mặt trên sân bị phủ nhận và lá này nhận các hiệu ứng đó. Không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại 1 nguyên liệu từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài đối thủ điều khiển; hủy mục tiêu đó.
CÔNG / 2600   THỦ / 1400
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Number 69: Heraldry Crest Cannot be destroyed by battle except with "Number" monsters. The effects of all other face-up monsters on the field are negated and this card gains those effects. Cannot be destroyed by card effects. When your opponent's monster declares an attack: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target.
Nhật

レベル4モンスター×3

このカードは「No.」と名のつくモンスター以外との戦闘では破壊されない。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、このカード以外のフィールド上に存在する全ての効果モンスターの効果は無効になり、このカードはその無効になったモンスター効果を全て得る。このカードはカードの効果では破壊されない。相手モンスターの攻撃宣言時、このカードのエクシーズ素材1つを取り除いて発動する事ができる。相手フィールド上に存在するカード1枚を選択して破壊する。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.