Number 69: Heraldry Crest
No.(ナンバーズ)69 紋章神(ゴッド・メダリオン)コート・オブ・アームズ
Number69HeraldryCrest-LTGY-EN-R-1E.png
 Tên Việt Số 69: Huân Chương Thánh Thần - Khoác Bảo Thủ
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ69
紋章神
ゴッド・メダリオンコート・オブ・アームズ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
69 紋章神
ゴッド・メダリオン
コート・オブ・アームズ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Rokujūkyū Goddo Medarion Kōto Obu Āmuzu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 69: God Medallion - Coat of Arms
 Tên Hàn No.69 갓 메달리온 코트 오브 암즈
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Psychic / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 1400
 Mã số 02407234
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.